استاندارد های کارآفرینی

استاندارد های آموزش فنی و حرفه ای در کارآفرینی و کسب و کار

ردیفعنوان استانداردساعت استانداردگروه آموزشی
01کارآفرینی با رویکرد kab سطح مقدماتی50امور مالی و بازرگانی
02کارآفرینی با رویکرد kab سطح تکمیلی50امور مالی و بازرگانی
03کارآفرینی با رویکرد kab سطح کامل100امور مالی و بازرگانی
04کارآفرینی Syb50امور مالی و بازرگانی
05مدیریت ارتباط با مشتریCrm66امور مالی و بازرگانی
06آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نو آورانه44امور مالی و بازرگانی
07برای راه اندازی کسب و کار نو آورانه59امور مالی و بازرگانی
08بهبود کسب و کار نو آورانه66امور مالی و بازرگانی
08توسعه کسب و کار نو آورانه56امور مالی و بازرگانی
09مدیریت برند80امور مالی و بازرگانی
10بازاریاب150امور مالی و بازرگانی
11مسئول فروش110امور مالی و بازرگانی
13پداگوژی90امور مالی و بازرگانی
14تکنیک های تدوین چشم انداز57خدمات آموزشی
15مدیریت زمان40خدمات آموزشی
16بکارگیری تفکر مکتوب60خدمات آموزشی
17تسهیلگری80خدمات آموزشی
18خلاقیت و نوآوری در محیط کار40خدمات آموزشی
19ساماندهی محیط کار 5S50خدمات آموزشی
20آمادگی شغلی45خدمات آموزشی
اسکرول